Het moment is bijna daar; de lancering van Nederlands grootste online Social Cursusplatform!

Algemene voorwaarden voor SOUL trainers
Deze Algemene voorwaarden voor trainers zijn voor het laatst bijgewerkt op oktober, 2020.
Deze Algemene voorwaarden voor trainers bevatten de algemene voorwaarden van Uw deelname als trainer van SOUL Diensten indien u een Trainer bent. Dit is een bindende overeenkomst tussen u en SOUL en is ter referentie opgenomen in SOUL’s Gebruiksvoorwaarden ('Gebruiksvoorwaarden').

1. Belangrijkste definities
'Inkomsten van instructeur' is het Nettobedrag minus betaalde restituties, zoals bepaald in Artikel 10 van de Gebruiksvoorwaarden.
'Nettobedrag' is het brutobedrag minus (1) Belastingen (overeenkomstig Artikel 11), (2) voor internetverkoop drie procent (3%) administratie- en verwerkingskosten.
Wat betreft alle overige termen die hierin met een hoofdletter zijn aangeduid en die niet anders zijn gedefinieerd, is de betekenis toegekend in SOUL’s Gebruiksvoorwaarden.

2. Overeenkomst
Als Trainer sluit U een overeenkomst rechtstreeks af met SOUL Instituut.

3. Uw relatie met Cursisten
Trainers hebben geen directe contractuele relatie met Cursisten. U begrijpt en stemt ermee in dat U SOUL vrijwaart van problemen voortvloeiend uit Uw gebruik van gegevens.
Let op:
SOUL is geen platform voor het plaatsen van ‘live’ trainingen of workshops. SOUL is alleen een platform voor het plaatsen van E-books of videotrainingen, zonder live / face-to-face contact.
Indien u zich niet aan deze spelregel houdt, kan SOUL ervoor kiezen, of deze, door u geplaatste, live cursussen te verwijderen of u als trainer te verwijderen. Dit zal voorafgaand met u doorgesproken worden.  

4. Verplichtingen
Als Trainer verklaart, garandeert en verbindt U zich ertoe dat:
 1. U www.soulinstituut.nl zult bezoeken en het inschrijvingsformulier voor Trainers zult invullen en, indien u ervoor kiest vergoeding voor Uw Cursussen in rekening te brengen, moet U ook wederom instemmen met de voorwaarden die u worden getoond tijdens het proces om een betaalde Cursus te maken;
 2. U verantwoordelijk bent voor al Uw Ingediende inhoud. Daarnaast bevestigt U dat U over de nodige licenties, rechten, toestemmingen en machtigingen beschikt, en de bevoegdheid hebt om SOUL toestemming te geven om Uw Ingediende inhoud te reproduceren, verspreiden, in het openbaar uit te voeren (met inbegrip van manieren van digitale audioverzending), in het openbaar weer te geven, in het openbaar te communiceren, te promoten, op de markt te brengen en anderszins te gebruiken of uitvoeren in en via de Diensten op de manier in deze Overeenkomst voor trainers beschreven;
 3. Geen Ingediende inhoud inbreuk zal maken op intellectuele-eigendomsrechten van een derde partij, of er misbruik van zal maken;
 4. U de vereiste kwalificaties, referenties en expertise hebt, met inbegrip van en zonder beperking, educatie, training, kennis en vaardigheden, om de diensten op de Website en via de Diensten te onderrichten en aan te bieden;
 5. U geen ongepaste, beledigende, racistische, hatelijke, seksistische, pornografische, valse, misleidende, onjuiste, inbreukmakende, smadelijke of lasterlijke inhoud of informatie zult plaatsen of verstrekken;
 6. U geen ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, junkmail, spam, kettingbrieven, piramidespelen of andere vormen van aansporing (commercieel of anders) zult uploaden, plaatsen of anderszins overdragen via de Diensten of aan een Gebruiker;
 7. U de Diensten niet zult gebruiken voor zaken anders dan het bieden van instructieve diensten aan Cursisten;
 8. U geen activiteiten zult uitvoeren waarvoor het nodig is dat SOUL licenties verkrijgt of royalty's aan een derde betaalt, met inbegrip van, bij wijze van voorbeeld en niet ter beperking, de betaling van royalty's voor de openbare uitvoering van muzikale werken of geluidsopnamen;
 9. U de bedrijfsinhoud en/of de Diensten of werking daarvan niet zult kopiëren, aanpassen, verspreiden, er reverse-engineering op toepassen, beschadigen, aantasten, verminken, hacken of hinderen, behalve voor zover toegestaan krachtens deze Voorwaarden voor Trainers;
 10. U de Diensten niet zult insluiten of inbouwen op een manier om een gratis versie van uw cursus of andere vergelijkbare functionaliteit in te sluiten met de bedoeling de Diensten te ontwijken;
 11. U zich niet zult voordoen als een andere persoon of onbevoegd toegang tot het Account van een andere persoon zult verkrijgen;
 12. Uw gebruik van de Diensten onderhevig is aan goedkeuring van SOUL, wat we geheel naar Ons eigen goeddunken mogen toekennen of afwijzen;
 13. U geen virus, worm, spyware of andere computercode, bestand of programma zult introduceren die de werking van hardware, software of telecommunicatieapparatuur of enig ander aspect van de Diensten of werking daarvan kunnen schaden of kapen of die dit als doel hebben; geen scraper, spider, robot of enkel ander geautomatiseerd middel zult gebruiken om toegang tot de Diensten te krijgen;
 14. U andere Trainers niet zult hinderen of anderszins zult voorkomen dat zij hun diensten of Cursussen kunnen aanbieden;
 15. U Accountgegevens juist zult houden;
 16. U onverwijld zult reageren op Cursisten en ervoor zult zorgen dat de kwaliteit van diensten voldoet aan de standaarden van Uw branche en instructieve diensten in het algemeen;
 17. U 18 jaar of ouder bent of, indien u dit niet bent, de leeftijd tussen 13 en 17 hebt en dat een ouder of wettelijke voogd met deze Voorwaarden voor Trainers evenals al Onze andere voorwaarden en beleidsrichtlijnen zoals van tijd tot tijd op onze Diensten worden geplaatst, instemt en de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid draagt voor Uw prestaties en naleving hiervan.
5. Licentie aan SOUL
U verleent SOUL hierbij een wereldwijd, niet-exclusief, royaltyvrij recht en licentie om een deel van de Ingediende inhoud via de Diensten Promotie en Marketing te reproduceren, verspreiden en openbaar uit te voeren. Voor meer informatie over hoe we Ingediende inhoud kunnen gebruiken, kunt u Ons Privacybeleid bekijken. Niettegenstaande het voorgaande en onderhevig aan de Voorwaarden voor Trainers, hebt U, als U een Trainer bent, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, te allen tijde het recht om alle of een deel van Uw Ingediende inhoud van de Diensten te verwijderen. Door Uw Ingediende inhoud te verwijderen, worden de voorgaande licentie en rechten zestig (60) dagen na deze verwijdering beëindigd voor nieuwe Gebruikers, op voorwaarde dat de rechten die voorafgaand hieraan aan Gebruikers waren verleend worden voortgezet in overeenkomst met de voorwaarden toegekend aan dergelijke Gebruikers.

U stemt er hierbij mee in dat We alle of een deel van de Cursussen mogen opnemen voor kwaliteitscontrole en het leveren, op de markt zetten, promoten, demonstreren of uitvoeren van de Diensten. U verleent SOUL hierbij toestemming om Uw naam, gelijkenis, afbeelding of stem in verband met het aanbieden, leveren, op de markt zetten, promoten, demonstreren en verkopen van de Diensten, Cursussen, Bedrijfsinhoud en Ingediende inhoud te gebruiken en doet afstand van alle rechten van privacy, publiciteit of overige rechten van vergelijkbare aard in verband hiermee, voor zover is toegestaan volgens de toepasselijke wetgeving.

6. Vertrouwen en Veiligheid
Door met deze Voorwaarden voor Trainers in te stemmen, stemt U er ook mee in dat U zich houdt aan de beleidsrichtlijnen inzake Vertrouwen en Veiligheid hier te vinden en meer specifiek, de lijst met geblokkeerde onderwerpen hier te vinden. Bekijk beide informatiebronnen regelmatig, aangezien van tijd tot tijd worden gewijzigd. SOUL behoudt zicht het recht voor om geheel naar eigen goeddunken Cursussen en Trainers te verwijderen, zoals beschreven in Onze Gebruiksvoorwaarden.

7. Geblokkeerde personen met wie we geen zaken doen
U garandeert hierbij dat U geen Geblokkeerde persoon ('Geblokkeerd persoon') bent. Indien U een Geblokkeerde persoon wordt voor Trainers dient U SOUL hiervan binnen vierentwintig (24) uur op de hoogte te stellen en SOUL heeft het recht per direct verdere verplichtingen jegens U te beëindigen, zonder verdere aansprakelijkheid jegens U, maar zonder afbreuk aan Uw openstaande verplichtingen aan SOUL.
U stemt ermee in dat U de Diensten niet zult gebruiken om transacties uit te voeren of te faciliteren met een Geblokkeerde persoon.
 
8. Prijzen
Als Trainer bent U verantwoordelijk voor het selecteren van een prijs die U Cursisten voor Uw Cursus(sen) in rekening brengt. U stemt ermee in alleen Uw eigen Ingediende inhoud in rekening te brengen. U kunt cursustoevoegingen, zoals downloadbare pdf's of andere inhoud en diensten (zoals het verstrekken van een koppeling naar de dienst van een derde om downloadbare pdf's te verkopen) niet apart in rekening brengen. Als onderdeel van Uw deelname aan SOUL geeft U Ons toestemming Uw cursus te delen en informatie over U en de Cursus met geselecteerde partners, waarvoor U geen vergoeding krijgt. Indien u eenzelfde cursus geplaatst heeft op een ander platform, hetzij uw eigen, u de prijs op SOUL gelijk houdt en zeker niet hoger.

Let op!
U mag op SOUL gratis cursussen plaatsen, mits u dit op uw eigen website ook alleen gratis doet. Heeft u op uw eigen website daarnaast ook betaalde cursussen staan, dan dient u deze, voor hetzelfde bedrag, ook op SOUL te plaatsen of u terug te trekken als trainer. SOUL is een platform die haar inkomsten alleen haalt uit verkochte cursussen. Het is dan ook niet de bedoeling om een cursus gratis aan te bieden als advertentiemiddel met een verwijzing naar uw eigen website om daar vervolgens overige betaalde cursussen aan te bieden.
Wij zullen dit blijven checken. Wanneer wij zien dat u deze voorwaarde overtreedt, dan zullen wij u direct verwijderen als trainer bij SOUL. Uw verkochte cursussen zullen dan nog wel toegankelijk blijven voor de cursisten die deze gekocht hebben.

9. Betalingen
SOUL betaalt u 75 procent (75%) van het Nettobedrag ontvangen voor Uw Cursus minus toepasselijke inhoudingen zoals belasting en administratiekosten. Indien SOUL het trainerstarief wijzigt, wordt u dertig (30) dagen vooraf via e-mail of een belangrijke mededeling op de Diensten hiervan op de hoogte gebracht.
Om ervoor te zorgen dat het bedrijf u tijdig kan betalen, dient u een betrouwbare bankrekening op te voeren en SOUL op de hoogte te houden van het juiste e-mailadres dat bij uw account hoort. De betaling wordt verricht binnen vijfenveertig (45) dagen na het einde van de maand waarin de vergoeding van een cursus is ontvangen. U bent er verantwoordelijk voor het bedrijf alle identificatiegegevens en belastinggegevens te verstrekken die nodig zijn voor betaling van de verschuldigde bedragen.

10. Restitutie
Als Trainer erkent u en stemt u ermee in dat Cursisten het recht hebben om een restitutie te ontvangen zoals uiteengezet in artikel 10 van SOUL Gebruiksvoorwaarden. Trainers noch SOUL zullen betalingen, vergoedingen of commissies ontvangen voor transacties waarvoor een restitutie is toegekend overeenkomstig artikel 10. In het geval dat een Cursist een restitutie verzoekt voor een Cursus nadat SOUL een trainersbetaling voor die Cursus heeft verzonden, behoudt SOUL zich het recht voor om (1) het bedrag van dergelijke restitutie af te trekken van de volgende betaling te verrichten aan die Trainer, of (2) te vereisen dat de Trainer de bedragen die aan Cursisten worden gerestitueerd voor de Cursus van de Trainer terugbetaalt in het geval dat SOUL geen extra betalingen meer hoeft te verrichten ten behoeve van de Trainer, of dat het bedrag dat SOUL nog moet overmaken aan de Trainer kleiner is dan het bedrag dat is gerestitueerd aan de Cursisten.

11. Belastingen
U begrijpt en aanvaardt dat u verantwoordelijk bent voor alle belastingheffingen op uw inkomen. Wij behouden ons het recht voor betalingen in te houden als we niet de juiste fiscale documenten ontvangen.

12. Verwijdering van uw Account
Indien U Uw Trainersaccount wilt verwijderen, dienen hiervoor de door SOUL opgegeven stappen te volgen. We zullen commercieel redelijke inspanningen verrichten om resterende geplande betalingen aan u verschuldigd te voldoen voordat u uw Account verwijdert. U begrijpt en stemt er hierbij mee in dat, indien Cursist(en) zich eerder voor uw cursus(sen) heeft/hebben ingeschreven, Uw naam en deze cursus(sen) toegankelijk blijft/blijven voor deze Cursist die zich voor uw cursus(sen) hebben ingeschreven, zelfs nadat Uw Account is verwijderd. Mocht U hulp willen of problemen ondervinden bij het verwijderen van Uw Trainersaccount dan kunt U ook contact met Ons opnemen door een e-mail te sturen naar trainer@soulinstituut.nl en zullen we commercieel redelijke inspanningen verrichten om Uw verzoek binnen 3 werkdagen te beantwoorden.

13. Wijzigingen aan deze Voorwaarden voor Trainers
We kunnen deze Voorwaarden voor Trainers van tijd tot tijd bijwerken om onze praktijken te verduidelijken of nieuwe of andere praktijken, weer te geven, bijvoorbeeld wanneer We nieuwe functies toevoegen. SOUL behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden voor Trainers te allen tijde aan te passen en/of wijzigingen aan te brengen. Indien We aanzienlijke wijzigingen aanbrengen, brengen We U op de hoogte met duidelijke middelen, zoals een kennisgeving per e-mail die wordt verzonden naar het e-mailadres dat U hebt opgegeven in Uw Account, of door een kennisgeving te plaatsen op Onze Diensten. Overige aanpassingen worden van kracht op de dag dat ze worden geplaatst, tenzij anders bepaald. Indien U de Diensten na de ingangsdatum van een wijziging blijft gebruiken, dan wordt dergelijke toegang en/of gebruik geacht een acceptatie van, een instemming tot het naleven van, en een gebonden zijn aan de Voorwaarden voor Trainers zoals gewijzigd, te zijn. De herziene Voorwaarden voor Trainers vervangen alle voorgaande Voorwaarden voor Trainers.