Het moment is bijna daar; de lancering van Nederlands grootste online Social Cursusplatform!

Gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden") zijn voor het laatst bijgewerkt op januari 2021.
De liefdevolle missie van SOUL is het vergroten van het Nederlands Bruto Nationaal Geluk. SOUL wil dat zelfontplooiing, persoonlijke ontwikkeling en het vergroten van zowel de fysieke als geestelijke gezondheid voor alle Nederlanders binnen handbereik is. Dit doet SOUL door het aanbieden van een online cursusplatform waar trainers hun kennis, kunde en ervaring kunnen delen middels een videotraining of E-book.
SOUL heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan en waarborgt daarom transparantie en heldere en duidelijke (spel)regels. Deze regels gelden voor alle activiteiten op SOUL. Informatie over verwerking persoonsgegevens van onze cursisten en trainers kunt u terugvinden in ons Privacybeleid.

Definities
a.Intellectueel eigendomsrechtDe verzamelnaam voor rechten op intellectuele creaties.
b.BeeldrechtHet recht van beeldmakers op hun beelden, waaronder auteursrecht.
c.AuteursrechtAuteursrecht is het inherente recht van de maker of een eventuele rechtverkrijgende van een werk van literatuur, wetenschap of kunst om te bepalen hoe, waar en wanneer het werk wordt openbaar gemaakt of verveelvoudigd.
d.RecensieEen recensie is een (kritische) bespreking van een boek, film, videospel, toneelvoorstelling, muziekuitvoering of enige andere culturele uiting, veelal gepubliceerd in een krant of tijdschrift of op het internet.
e.Medium (media)Communicatiemiddel
f.Royalty vrijRechthebbenden vragen voor het gebruik door derden geen vergoeding.
g.LicentieDe formele of wettelijke toestemming om iets te doen.
h.SyndicatieHet verspreiden van dezelfde content over meerdere websites.
i.DisassemblerenHet gebruikmaken van een programma dat computerprogramma`s vertaalt van de binaire machinetaal naar voor de programmeur leesbaardere assembleercode.
j.Reverse-engineeringHet onderzoeken van een product (meestal een stuk software of een communicatieprotocol) om daaruit af te leiden wat de eisen zijn waaraan het product probeert te voldoen, of om de precieze interne werking ervan te achterhalen.
k.ScraperEen computertechniek waarbij software wordt gebruikt om informatie van webpagina's te extraheren en al dan niet te analyseren.
l.SpiderEen bot die het wereldwijde web op een methodische en geautomatiseerde manier doorbladert.
m.FloodenHet met veel berichten overbelasten van een systeem waardoor het vastloopt computer.
n.VerhaalrechtRecht om op iemand verhaal uit te oefenen; recht om een betaling bij een ander in rekening te brengen.
o.PunitieveStraf die tot doel heeft het gepleegde onrecht bij de dader te doen voelen.
p.ClaimVordering
q.Joint VentureEen samenwerkingsverband tussen twee organisaties, waarbij zij samen een nieuw bedrijf opzetten.
r.API codeEen application programming interface (API) is een verzameling definities op basis waarvan een computerprogramma kan communiceren met een ander programma of onderdeel.
s.DatabaseEen grote hoeveelheid informatie welke met behulp van computertechniek gestructureerd is opgeslagen.
t.AccountDe gebruikersnaam en het wachtwoord waarmee een gebruiker toegang tot een netwerk (of een bepaalde computer) kan krijgen.
u.DienstEen dienst is een transactie waarbij een niet-fysiek goed wordt geleverd.
v.GebruikerEen gebruiker is iemand die iets gebruikt of zich van iets bedient.
w.VoorwaardenOmstandigheid die noodzakelijk is of gemaakt wordt wil iets anders plaats of geldigheid hebben.
x.TrainerEen trainer is iemand die zich op professionele basis bezighoudt met de prestaties van een persoon.
y.CursistIemand die een cursus volgt.
z.GeblokkeerdAfgesloten.
 
 
 • Accounts
Wanneer u een cursus wilt kopen op SOUL, heeft u een account nodig. U bent volledig verantwoordelijk voor uw account en voor alles wat er op uw account plaatsvindt, inclusief voor enige schade (aan ons of iemand anders) die is veroorzaakt doordat uw account zonder uw toestemming door iemand werd gebruikt. U dient daarom voorzichtig te zijn met uw wachtwoord. Wanneer u contact met ons opneemt voor toegang tot een account, verlenen wij u deze toegang alleen indien u de aanmeldgegevens van dat account kunt verstrekken. In geval van overlijden van een gebruiker wordt het account van die gebruiker gesloten. Als u uw accountgegevens met iemand anders deelt, bent u zelf verantwoordelijk voor wat er met uw account gebeurt. SOUL ondersteunt niet bij geschillen. Als u erachter komt dat iemand anders mogelijk uw account gebruikt zonder uw toestemming, dient u ons onmiddellijk hiervan op de hoogte te brengen door contact op te nemen met info@soulinstituut.nl.
 
Zowel trainer als cursist dienen minimaal 18 jaar te zijn om een account bij SOUL te kunnen aanmaken en gebruik te maken van de servicies. Als SOUL ontdekt dat u jonger bent dan 18 jaar en een account hebt aangemaakt, beëindigen wij uw account. U kunt worden gevraagd om uw identiteit te verifiëren.
 
 •  Regels m.b.t. inhoud en gedrag
De trainer is als enige verantwoordelijk voor alle cursussen, inhoud en handelingen die op op het platform worden geplaatst en de gevolgen daarvan. Wanneer SOUL er kennis van neemt dat een cursus in strijd is met de wet of de rechten van anderen, het intellectuele eigendomsrecht, beeldrecht of illegale activiteiten betreft of als wij ontdekken dat de inhoud of gedrag in strijd is met onze Richtlijnen voor Vertrouwen en Veiligheid of als wij van mening zijn dat de inhoud of gedrag onrechtmatig, ongepast of aanstootgevend is, kunnen wij de inhoud van ons platform verwijderen. SOUL houdt zich aan auteursrechtwetten.
 
SOUL kan naar eigen inzicht de naleving van deze Gebruikersvoorwaarden en onze richtlijnen voor vertrouwen en veiligheid afdwingen. Wij kunnen onze toestemming voor u om gebruik te maken van ons platform en onze services beëindigen of opschorten en uw account te allen tijde blokkeren, met of zonder kennisgeving, als u deze voorwaarden schendt, als u verzuimt kosten te betalen op het moment dat deze verschuldigd zijn, op verzoek van de wetshandhavings- of overheidsinstanties, bij langere periodes van inactiviteit, bij onverwachte technische problemen of als wij vermoeden dat u zich bezighoudt met frauduleuze of illegale activiteiten. Bij een dergelijke beëindiging kunnen wij u account en uw inhoud verwijderen en kunnen wij u verdere toegang tot de platforms en gebruik van onze services verhinderen. Uw inhoud kan nog beschikbaar zijn op de platforms, zelfs als uw account is gesloten of opgeschort. U stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u of enige derde partij voor de beëindiging van uw account, de verwijdering van uw inhoud of de blokkering van uw toegang tot onze platforms en services.
 
 • De rechten van SOUL m.b.t. de inhoud die u plaatst
 
Wanneer u opmerkingen, vragen, recensies plaatst en wanneer u ons ideeën en suggesties voor nieuwe functies of verbeteringen doet, machtigt u SOUL om deze inhoud te gebruiken en met iedereen te delen, te distribueren en op elk platform en via elk medium te promoten en veranderingen aan te brengen zoals wij dat nodig achten. Juridisch gezien verleent u ons door het indienen of plaatsen van inhoud op of via de platforms een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie (met het recht om sublicenties te verlenen) om uw inhoud te gebruiken, te kopiëren, te reproduceren, te verwerken, aan te passen, te bewerken, te publiceren, te verzenden, weer te geven en te distribueren via alle media of distributiemethoden (die nu bestaan of later worden ontwikkeld). Dit betekent dat uw inhoud beschikbaar kan wordt gesteld aan andere bedrijven, organisaties of personen die samenwerken met SOUL voor de syndicatie, uitzending, distributie of publicatie van inhoud op andere media.
 
 • Het gebruik van SOUL is op eigen risico
Als u rechtstreeks contact met een trainer hebt (wat wij ten zeerste afraden), moet u voorzichtig zijn met de soorten persoonsgegevens die u deelt. Wij hebben geen controle over wat cursisten en trainers met de informatie doen die zij van andere gebruikers op het platform verkrijgen. Voor uw eigen veiligheid mag u uw e-mailadres of andere persoonsgegevens over uzelf niet delen.
Wanneer u gebruikmaakt van onze services, vindt u koppelingen naar andere websites die we niet bezitten of beheren. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of enig ander aspect van deze websites van derden, met inbegrip van hun verzameling van gegevens over u. U dient de Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid van deze websites door te lezen.
 
 • De rechten van SOUL
 
We bezitten het platform en de services van SOUL, waaronder de website, de huidige of toekomstige apps en services, en zaken als onze logo's, API, code en de inhoud die door onze medewerkers wordt gemaakt. U mag niet met onze services knoeien of ze zonder toestemming gebruiken.
Alle rechten op, aanspraken op en belangen in het platform en de services van SOUL, met inbegrip van onze website, onze toekomstige apps, onze API's, databases en de inhoud die onze medewerkers of partners via de services verstrekken (maar exclusief de inhoud die de trainers leveren) zijn en blijven het exclusieve eigendom van SOUL en haar licentiegevers. Onze platforms en services worden beschermd door auteursrecht, handelsmerk- en andere wetten van Nederland. Niets geeft u het recht op het gebruik van de SOUL-naam of een van de andere handelsmerken, logo's, domeinnamen en andere onderscheidende kenmerken van SOUL. Alle feedback, opmerkingen en suggesties die u over SOUL of de services geeft of doet, zijn geheel vrijwillig en we zijn vrij om gebruik te maken van deze feedback, opmerkingen of suggesties zoals wij passend achten en zonder enige verplichting jegens u.
U mag de volgende handelingen niet uitvoeren tijdens het verkrijgen van toegang tot of het gebruiken van het platform en de services van SOUL:
 • niet-openbare delen van het platform, de computersystemen van SOUL of de technische leveringssystemen van de serviceproviders van SOUL openen, ermee knoeien of gebruiken.
 • een van de functionaliteiten van de platforms betreffende de veiligheid uitschakelen, verstoren of proberen te omzeilen, of de kwetsbaarheid van een van onze systemen onderzoeken, scannen of testen.
 • enige broncode van of enige inhoud op het platform of de services van SOUL kopiëren, wijzigen, disassembleren, er een afgeleid werk van maken, er reverse-engineering op toe te passen, of anderszins trachten te ontleden.
 • toegang verkrijgen tot of een poging doen om toegang te verkrijgen tot ons platform en ons platform doorzoeken of een poging doen ons platform te doorzoeken op enigerlei wijze (geautomatiseerd of anderszins) anders dan via de momenteel beschikbare zoekfuncties die zijn verstrekt via de website, mobiele apps of API's (en alleen conform de algemene voorwaarden van die API). U mag geen scraper, spider of robot gebruiken of op enige andere geautomatiseerde wijze proberen om toegang tot de services te verkrijgen.
 • de services op enigerlei wijze gebruiken voor het verzenden van veranderde, misleidende of foutieve bronidentificerende informatie (zoals het versturen van e-mails die van SOUL afkomstig lijken te zijn); of voor het verstoren of onderbreken (of een poging daartoe te doen) van de toegang van een gebruiker, host of netwerk, met inbegrip van, zonder beperkingen, het verzenden van een virus, overbelasten, flooden, spammen of verzenden van e-mailbommen naar of van platforms of services of de services op enige andere manier verstoren of te zwaar belasten.
 
 • Bindende overeenkomst
U stemt ermee in dat wanneer u zich bij onze services registreert, u hier toegang tot verschaft of deze gebruikt, u een juridisch bindende overeenkomst met SOUL aangaat. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, mag u zich niet registreren bij of toegang verschaffen tot deze services en mag u deze op geen enkele wijze gebruiken.
Indien enig onderdeel van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig of onafdwingbaar blijkt te zijn onder de toepasselijke wetgeving, wordt die bepaling geacht te zijn vervangen door een geldige, afdwingbare bepaling die het meest overeenkomt met de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling en blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht.
Zelfs als we niet onmiddellijk onze rechten uitvoeren of in een bepaald geval verzuimen een recht uit te voeren, betekent dit niet dat wij afzien van onze rechten onder deze voorwaarden en kunnen we besluiten om deze rechten in de toekomst wél af te dwingen. Als we besluiten om in een bepaald geval afstand te doen van onze rechten, betekent dit niet dat wij afstand doen van onze rechten in het algemeen of in de toekomst.

Het kan voorkomen dat ons platform uit de lucht is vanwege gepland onderhoud of omdat er iets anders met de site gebeurt. Het kan ook voorkomen dat we aan beveiligingsproblemen worden blootgesteld. Dit zijn slechts voorbeelden. U stemt ermee in dat u geen verhaalrecht op ons heeft in elk van deze soorten gevallen waarbij dingen niet goed gaan. Juridisch en vollediger gezien worden de services en de inhoud daarvan verstrekt op basis van de huidige situatie en beschikbaarheid. Wij (en onze gelieerde ondernemingen, leveranciers, partners en vertegenwoordigers) geven geen verklaringen of garanties over de geschiktheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid, tijdigheid, beveiliging, het gebrek aan fouten of de juistheid van de services of de inhoud daarvan en wijzen uitdrukkelijk alle garanties of voorwaarden (uitdrukkelijk of impliciet) van de hand, met inbegrip van stilzwijgende garanties over de verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, eigendom en niet-inbreukmakend op de rechten van derden. Wij (en onze gelieerde ondernemingen, leveranciers, partners en vertegenwoordigers) geven geen garantie dat u specifieke resultaten verkrijgt door uw gebruik van de services. Uw gebruik van de services (met inbegrip van alle inhoud) is geheel voor eigen risico. In sommige rechtsgebieden is de uitsluiting van impliciete garanties niet toegestaan; sommige van de bovenstaande uitsluitingen zijn mogelijk dus niet op u van toepassing.

We kunnen op elk moment en om welke reden dan ook besluiten om de terbeschikkingstelling van bepaalde functies van de services stop te zetten. SOUL en haar gelieerde ondernemingen, leveranciers, partners of vertegenwoordigers kunnen in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van dergelijke onderbrekingen of het niet-beschikbaar zijn van dergelijke functies.
We zijn niet verantwoordelijk voor een vertraagde of verzuimde uitvoering van een van de services als gevolg van gebeurtenissen waarop wij redelijkerwijs geen invloed kunnen uitoefenen, zoals een oorlogshandeling, vijandigheid of sabotage; natuurrampen; uitval van elektriciteit, internet of het telecommunicatienetwerk; of overheidsbeperkingen.
Juridisch en vollediger gezien zijn wij (en onze groepsmaatschappijen, leveranciers, partners en vertegenwoordigers) voor zover wettelijk toegestaan niet aansprakelijk voor enige indirecte, incidentele, punitieve of gevolgschade (met inbegrip van gederfde gegevens, inkomsten, winst of zakelijke kansen, of persoonlijk letsel of overlijden), die voortvloeit uit een overeenkomst, garantie, onrechtmatige daad, productaansprakelijkheid of anderszins, zelfs als we vooraf van de mogelijkheid van schade op de hoogte waren gesteld.
 • Vrijwaring

Als u zich gedraagt op een manier waardoor wij in juridische problemen komen, kunnen we gerechtelijke stappen tegen u zetten. U stemt ermee in SOUL, onze groepsmaatschappijen en hun managers, directeurs, leveranciers, partners en vertegenwoordigers te vrijwaren en te verdedigen (indien we hierom verzoeken) tegen en schadeloos te stellen voor claims, eisen, verliezen, schade, kosten en onkosten van derden (inclusief redelijke advocaatkosten) die het gevolg zijn van (a) de inhoud die u hebt gepubliceerd of ingediend, (b) uw gebruik van de services, (c) uw schending van deze voorwaarden, of (d) uw schending van enige rechten van derden. Uw plicht tot vrijwaring blijft ook na beëindiging van deze voorwaarden en uw gebruik van de services van kracht.
 • Restitutie
Wanneer een cursist een cursus heeft gekocht die niet voldoet aan de verwachtingen, dan kan de cursist binnen 30 dagen na aankoop van de cursus om creditering/restitutie van het betaalde bedrag vragen.

LET OP: dit geldt alléén voor de aankoop van Videotrainingen. In verband met de kopieergevoeligheid, restitueren wij geen aankoopbedrag voor E-books. Deze aankoop is dan ook op eigen risico, waarbij u uiteraard wel voorafgaand inzage heeft in het E-book middels de preview.

SOUL behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, een creditering of restitutie toe te passen, afhankelijk van de mogelijkheden van onze externe betalingsverwerkers. Er is geen creditering/ restitutie verschuldigd indien de cursist de aanvraag indient nadat de garantieperiode van 30 dagen is verstreken.
 • Geen toewijzing 

U mag deze voorwaarden (of de conform deze voorwaarden verleende rechten en licenties) niet aan iemand anders toewijzen of overdragen. Als u bijvoorbeeld als werknemer van een bedrijf een account hebt geregistreerd, kan uw account niet aan een andere werknemer worden overgedragen. Wij kunnen deze voorwaarden (of de conform deze voorwaarden verleende rechten en licenties) zonder beperkingen aan een ander bedrijf of andere persoon toewijzen. Niets in deze voorwaarden vormt een recht, voordeel of verhaalmogelijkheid op een andere persoon of entiteit. U gaat ermee akkoord dat uw account niet overdraagbaar is en dat alle rechten op uw account en andere rechten uit hoofde van deze voorwaarden bij uw overlijden.
 •  Updates van deze voorwaarden

Van tijd tot tijd kunnen wij deze voorwaarden bijwerken om onze praktijken te verduidelijken of om nieuwe of andere praktijken toe te voegen (zoals wanneer we nieuwe functies toevoegen) en SOUL behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden naar eigen inzicht en te allen tijde te wijzigen en/of aan te passen. Als wij materiële veranderingen aanbrengen, stellen wij u hiervan op de hoogte via de bekende wegen, zoals een e-mailbericht naar het e-mailadres dat in uw account is opgegeven of een kennisgeving die via onze services wordt geplaatst. Wijzigingen worden van kracht op de dag dat ze zijn geplaatst, tenzij anders aangegeven. Wanneer u de services blijft gebruiken nadat de wijzigingen van kracht zijn gegaan, betekent dit dat u deze wijzigingen accepteert. De herziene voorwaarden vervangen alle voorgaande voorwaarden.

Wanneer u de services blijft gebruiken nadat de wijzigingen van kracht zijn gegaan, betekent dit dat u deze wijzigingen accepteert. De herziene voorwaarden vervangen alle voorgaande voorwaarden.